Fohhn Korea

by AINOS_아이노스

시공사례

현암장로교회

Fohhn 2020. 12. 15. 13:25

대전 현암장로교회 A/V시스템 설계,시공

Speaker System by Fohhn

- Main : AT-40 / Center : AT-201 

- 2F delay : LX-11 / 3F delay : LX-100, AT-07

- Chorus : AT-07 

- Stage monitor : XT-22

- Amp : DI-4.2000

 

Digital Console
- SQ6 + AR2412

W/L & Mic
- QLXD24/BETA87, SLXD24D/SM58, Schoeps CCM4

LED Display & CG 
- 3mm 200", Pro CG, V-Mix

Video System
- Avics PTZ MRC System & Lumantek VS8

'시공사례' 카테고리의 다른 글

세종송담교회  (0) 2021.04.07
천성교회 벧엘채플  (0) 2021.04.07
성광교회  (0) 2020.11.13
주안에교회  (0) 2020.11.13
선한목자교회  (0) 2020.11.13